Regulamin

REGULAMIN KLUBU ENKLAWA

 1. Wstęp do klubu Enklawa jest płatny i wynosi
  środa – czwartek
  - 30 zł
  piątek – sobota
  - 40 zł wejście do godziny 00:00
  - 50 zł wejście po godzinie 00:01.
  Opłata za wstęp pobierana jest wyłącznie przez obsługę Klubu.
 2. Płatność za wstęp pobierana jest gotówką lub kartą płatniczą.
 3. Konieczność uiszczenia opłaty za wstęp nie dotyczy osób, które uzyskały uprawnienie do bezpłatnego wejścia do Klubu na podstawie jakiegokolwiek tytułu, np. wcześniej zakupionego biletu na wydarzenie specjalne.
 4. Do Klubu nie będą wpuszczane osoby, które nie ukończyły 21 roku życia i nieposiadające ważnego dowodu tożsamości lub innego dokumentu potwierdzającego wiek gościa.
 5. W Klubie obowiązuje dress code typu smart casual. Klub zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu przy niezastosowaniu się do wskazanego dress code.
 6. Klub zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu w przypadku nieodpowiedniego zachowania lub w przypadku pozostawania pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 7. Klub zastrzega sobie prawo do omówienia wstępu na teren Klubu bez podania przyczyn. O możliwości wstępu do Klubu decyduje pracownik selekcji.
 8. Na teren klubu nie wolno wnosić: broni palnej oraz gazowej, oraz przedmiotów mogących służyć do okaleczenia lub zranienia innych uczestników imprezy.
 9. Osoby wchodzące na teren klubu zobowiązane są do poddania się kontroli osobistej, celem wykrywania przedmiotów opisanych w pkt 8.
 10. Osoby, które nie chcą poddać się kontroli, a wobec których zachodzi podejrzenie posiadania przy sobie wymienionych w pkt. 8 przedmiotów nie będą wpuszczane na teren Klubu.
 11. Osoby zażywające środki odurzające, nietrzeźwe, zachowujące się agresywnie, lub nieprzestrzegające norm współżycia społecznego będą wypraszane z Klubu.
 12. Osoby celowo dewastujące mienie Klubu zmuszone będą pokryć koszty zniszczonego mienia, zostaną wyproszone i utracą prawo do uczestniczenia w imprezach organizowanych w Klubie Enklawa.
 13. W przypadku zauważenia uczestnika imprezy zażywającego środki odurzające, zachowującego się agresywnie lub dewastującego mienie Klubu, prosimy o jak najszybsze powiadomienie Kierownika klubu lub pracownika ochrony.
 14. W razie powstania pożaru należy nie tworzyć paniki i kierować się do wyjść ewakuacyjnych wg rozmieszczonych znaków.
 15. Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować do Kierownika klubu lub pracownika ochrony.
 16. Każda osoba przebywająca na terenie klubu, wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku na stronach internetowych klubu, kanałach Social Media oraz w innych materiałach promocyjnych, bez możliwości ingerencji w jego formę.
 17. Organizator jest uprawniony do utrwalenia Imprezy, a w szczególności utrwalania zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. W przypadku stwierdzenia naruszeń Regulaminu bądź innych przepisów prawa materiał z nagrań zostać przekazany odpowiednim organom.
 18. Wejście na teren obiektu, na którym odbywa się impreza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne utrwalanie i publikację przez Organizatora zdjęć i filmów, z wizerunkiem uczestników dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych Imprezy (zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. 1994, Nr 24, poz. 83 późn. zm.).
  Wszystkie zdjęcia publikowane w Social Mediach, na stronie internetowej Klubu oraz innych platformach komunikacyjno–promocyjnych powiązanych z Klubem są chronione Prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez pisemnej zgody Autora/Autorów jest zabronione.
 19. Wchodząc do Klubu Enklawa akceptujesz powyższy regulamin.

Zgłoś zdjęcie do usunięcia

Każde zgłoszenie jest weryfikowane przez nas.
Brak kontaktu telefonicznego z wysyłającym będzie powodować uniważnienie zgłoszenia.

Najedź kursorem i zobacz kod