Menu Zamknij

REGULAMIN KLUBU ENKLAWA

1.Na imprezy do Klubu Enklawa mają prawo wstępu:
– członkowie Klubu Enklawa (wstęp poza kolejnością),
– osoby posiadające zaproszenia do Klubu.
2. Ze względu na możliwość udostępnienia osobom trzecim posiadanie zaproszenia, wydrukowanego zaproszenia e-mail, znajomość hasła bezpośrednio nie upoważnia do wstępu na teren Klubu.
3. Do Klubu nie będą wpuszczane osoby, które nie ukończyły 21 roku życia, nieposiadające ważnego dowodu tożsamości, ubrane w stroje inne niż wieczorowe, wskazujące na spożycie alkoholu bądź będące pod wpływem środków odurzających oraz osoby, za których obecność w Klubie nie chce wziąć odpowiedzialności służba porządkowa.
4. Zastrzegamy sobie prawo do omówienia wstępu na teren Klubu bez podania przyczyn.
5. O możliwości wstępu do Klubu decyduje Kierownik Imprezy lub Porządkowi.
6. Na teren klubu nie wolno wnosić: broni palnej oraz gazowej, oraz przedmiotów mogących służyć do okaleczenia lub zranienia innych uczestników imprezy.
7. Osoby wchodzące na teren klubu zobowiązane są do poddania się kontroli osobistej, celem wykrywania w pkt. 6 przedmiotów.
8. Osoby, które nie chcą poddać się kontroli a wobec których zachodzi podejrzenie posiadania przy sobie wymienionych w pkt. 6 przedmiotów nie będą wpuszczane na teren Klubu.
9. „na chwilę” nie wpuszczamy i nie wypuszczamy z Klubu.
10. Osoby zażywające środki odurzające, nietrzeźwe, zachowujące się agresywnie, lub nieprzestrzegające norm współżycia społecznego będą wypraszane z Klubu.
11. Osoby celowo dewastujące mienie Klubu zmuszone będą pokryć koszty zniszczonego mienia, zostaną wyproszone i utracą prawo do uczestniczenia w imprezach organizowanych w Klubie Enklawa.
12. W przypadku zauważenia uczestnika imprezy zażywającego środki odurzające, zachowującego się agresywnie lub dewastującego mienie Klubu, prosimy o jak najszybsze powiadomienie Kierownika Imprezy lub Porządkowego.
13. W razie powstania pożaru nie tworzyć paniki i kierować się do wyjść ewakuacyjnych wg rozmieszczonych znaków.
14. Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować do Kierownika Imprezy lub Porządkowych.
15. Wchodząc do Klubu Enklawa akceptujesz powyższy regulamin.
16. Każda osoba przebywająca na terenie klubu, wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku na stronach internetowych klubu oraz w innych materiałach promocyjnych, bez możliwości ingerencji w jego formę.
17. Organizator jest uprawniony do utrwalenia Imprezy, a w szczególności utrwalania zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. W przypadku stwierdzenia naruszeń Regulaminu bądź innych przepisów prawa materiał z nagrań zostać przekazany odpowiednim organom.
18. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji, promocji lub reklamy imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
19. Wejście na teren obiektu, na którym odbywa się impreza jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację przez Organizatora zdjęć, filmów, z wizerunkiem uczestników Imprezy (zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. 1994, Nr 24, poz. 83 późn. zm.).
20. Uczestnik imprezy dobrowolnie wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zdjęcia i filmów ze swoim wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć przez Klub Enklawa. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż zdjęcia mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Klubu Enklawa oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych.
21. Wszystkie zdjęcia publikowane na funpage i stronie internetowej Klubu są chronione Prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez pisemnej zgody Autora/Autorów jest zabronione.

Zarząd Klubu Enklawa