< powrót


REGULAMIN

 1. Na imprezy do Klubu Enklawa mają prawo wstępu:
  - członkowie Klubu Enklawa (wstęp poza kolejnością),
  - osoby posiadające zaproszenia do Klubu.
 2. Ze względu na możliwość udostępnienia osobom trzecim, posiadanie zaproszenia, wydrukowanego zaproszenia e-mail, znajomość hasła, bezpośrednio nie upoważnia do wstępu na teren Klubu.
 3. Do Klubu nie będą wpuszczane osoby które nie ukończyły 21 roku życia, nie posiadające ważnego dowodu tożsamości, ubrane w stroje inne niż klubowo-wieczorowe, wskazujące na spożycie alkoholu bądź będące pod wpływem środków odurzających oraz osoby za których obecność w Klubie nie chce wziąć odpowiedzialności służba porządkowa.
 4. O możliwości wstępu do Klubu decyduje Kierownik Imprezy lub Porządkowi.
 5. Na teren klubu nie wolno wnosić: napojów, alkoholu, narkotyków, środków odurzających, broni palnej, gazowej, oraz przedmiotów mogących służyć do okaleczenia lub zranienia innych uczestników imprezy.
 6. Osoby wchodzące do klubu , powinny dobrowolne poddawać się kontroli wykrywania wymienionych w pkt. 5 przedmiotów.
 7. Osoby które nie chcą poddać się kontroli a wobec których zachodzi podejrzenie posiadania przy sobie wymienionych w pkt. 5 przedmiotów nie będą wpuszczane na teren Klubu.
 8. Osoby zażywające środki odurzające lub będące pod ich wpływem, nietrzeźwe, zachowujące się agresywnie lub nie przestrzegające norm współżycia społecznego, będą wypraszane z Klubu.
 9. Osoby celowo dewastujące mienie Klubu zmuszone będą pokryć koszty zniszczonego mienia, zostaną wyproszone i utracą prawo do uczestniczenia w imprezach organizowanych w Klubie Enklawa.
 10. W przypadku zauważenia uczestnika imprezy zażywającego środki odurzające, zachowującego się agresywnie lub dewastującego mienie Klubu, prosimy o jak najszybsze powiadomienie Kierownika Imprezy, Porządkowego lub któregokolwiek pracownika klubu.
 11. W razie powstania pożaru lub innych niebezpiecznych sytuacji prosimy nie tworzyć paniki i kierować się do wyjść ewakuacyjnych wg rozmieszczonych znaków.
 12. Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować do Kierownika Imprezy lub Porządkowych.
 13. Wchodząc do Klubu Enklawa akceptujesz powyższy regulamin.

Zarząd Klubu Enklawa